خانه

تا دیر نشده زبانتو شروع کن

با ایده آل ، ایده آل شو

تا دیر نشده زبانتو شروع کن

با ایده آل ، ایده آل شو

۵۷۸,۰۷۲
دقیقه آموزش کاربردی

۴,۰۳۷
عدد دوره آموزشی

۷۴۱,۷۰۰
نفر ثبت نام در دوره

ایده هاتو با دنبال کن

دوره های زبان انگلیسی

3

دوره های زبان ترکی استانبولی

1

آزمون های رایگان تعیین سطح

آموزشگاه زبان ایده آل...

دوره های زبان آلمانی

4

دوره های زبان عربی

2

دوره های منتخب ایده آل

دوره های زبان فرانسه

5

تیم حرفه ایی ایده آل

سحر فریدونی

مدیریت مجموعه ایده آل

علی امینی

مدرس زبان فرانسه

حمید جوهری

مدرس زبان آلمانی

رضا عباسی

مدرس زبان انگلیسی

آخرین خبرهای ایده آل